A) Přehled inundačních území


1. Morava

□       LB inundace Kněžpolský les o objemu cca 5,4 mil. m3 na k. ú. Kněžpole, Topolná a Babice;

□       PB inundace o objemu cca 8,4 mil. m3 na k. ú. Huštěnovice, Babice, Staré Město;

□       LB inundace Zápověď o objemu cca 7,2 mil. m3 na k. ú. Kunovice, Kostelany, Ostr. Nová Ves, Chylice;


2. Kudlovický potok

K ohrožení objektů způsobené vybřežením koryta Kudlovického potoka, by nemělo dojít a to vzhledem k jeho navržené kapacitě, která je provedena na Q100 s dostatečnou rezervou. Rovněž je nutno podotknout, že stávající profil pod mostkem a shybka pod Baťovým kanálem budou v celém profilu průtočné tj. bez jakýchkoliv nánosů případně zátarasů.


Dalším možným nebezpečím je případné vzdutí Kudlovického potoka způsobené vyššími průtoky v Moravě, což by mělo za následek i zpětné vzdutí v kanalizaci a zaplavení sklepů příslušných nemovitostí. Tuto alternativu je nutno řešit vhodnými technickými opatřeními, kterými se již zabývá Povodí Moravy a.s.

Úprava spočívá ve snížení pravého břehu Kudlovického potoka ve dvou místech v délce 75m a 50m, čímž vzniknou dva boční přepady do prostoru pravobřežních pozemků, kde se nachází terénní deprese směrovaná k plavebnímu kanálu. Vybřežená voda odteče odvodňovacím příkopem kolem plavebního kanálu pod plavební komorou v Babicích. Snížení je provedeno v prostoru mezi plavebním kanálem a hospodářským mostem na kótu 180,90 m.n.m. a ve druhém případě nad mostem na kótu 181,25 m.n.m.