Ohrožené a ohrožující objekty


Území obce a katastru Babice u Uherského Hradiště jsou ohrožena povodní.

K určení ohrožených objektů se vyšlo ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Moravy, s. p. Brno, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu. Povodeň při opuštění koryta toku Moravy zaplavuje především severovýchodní část katastru obce.


Objekty na tocích - místa omezující odtokové poměry

  • Silniční most I/55-039A - Kudlovický potok – říční km 1,348
  • Silniční most I/55-038 - Vrbka – říční km 1,107
  • Lávka pro pěší u č.p.310 - Kudlovický p. - říční km 1,401
  • Lávka pro pěší u zdravotního střediska - Kudlovický p. - říční km 1,115
  • Lávka pro pěší u č.p.519 - Kudlovický p. - říční km 0,833
  • Most u ČOV - Kudlovický potok - říční km 0,544
  • Most místní komunikace – Vrbka - říční km 0,494
  • Shybka pod Baťovým kanálem - Kudlovický potok – říční km 0,429
  • Shybka pod Baťovým kanálem - Vrbka – říční km 0,211

Jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v místech pylonů mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryta.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.


OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Babice v POVIS

Přehled ohrožených a ohrožujících objektů v dPP Babice - popis a poloha


Objekty v inundačním území:

Obec Babice je charakterizována převážně obytnou zástavbou typu rodinných domků a vilek, kterou lze rozdělit podle doby výstavby na starší z období 60-tých let a novější z let 80-tých až 90-tých. Starší zástavba je soustředěna převážně podél státní komunikace I/55 a částečně kolem kostela. Novější rodinné domky jsou postaveny ve východní části směrem k Baťovu kanálu.

Z průmyslových objektů má v obci dominantní postavení firma Hamé s.r.o, kde probíhá zpracování a expedice potravin - potravinářský průmysl, a Pomoraví a.s. (farma zemědělského družstva), které se zabývá živočišnou a rostlinnou výrobou. Podnik Hamé s.r.o, je umístěn v západní části obce za železniční tratí.


Co se týká samotného ohrožení, způsobeného povodněmi ve vztahu k již zmíněným objektům, je nutno je rozdělit na dvě části, a to ohrožení způsobené vybřežením Moravy a záplavami způsobené Kudlovickým potokem.

V případě záplav způsobených řekou Moravou lze jednoznačně konstatovat poměrně velké škody na majetku osob, případně celé společnosti a samotného životního prostředí, než v případě vybřežení Kudlovického potoka.

K ohrožení objektů způsobené vybřežením koryta Kudlovického potoka, by nemělo dojít, a to vzhledem k jeho navržené kapacitě, která je provedena na Q100 s dostatečnou rezervou. Rovněž je nutno podotknout, že stávající profil pod silničním mostkem I/55-039A a shybka pod Baťovým kanálem budou v celém profilu průtočné tj. bez jakýchkoliv nánosů případně zátarasů.


Dalším možným nebezpečím je případné vzdutí řeky Moravy do Kudlovického potoka způsobené vyššími průtoky v Moravě, což by mělo za následek i zpětné vzdutí a zvýšení tlaku v kanalizaci a zaplavení sklepů příslušných nemovitostí.

Úprava spočívá ve snížení pravého břehu Kudlovického potoka ve dvou místech před Pastvišťovým mostem u ČOV v délce 75m a 50m, čímž vzniknou dva boční přepady do prostoru pravobřežních pozemků, kde se nachází terénní deprese směrovaná k Baťovu plavebnímu kanálu. Vybřežená voda odteče navrhovaným odvodňovacím příkopem kolem plavebního kanálu pod plavební komorou v Babicích. Snížení je provedeno v prostoru mezi plavebním kanálem a hospodářským mostem na kótu 180,90 m.n.m. a ve druhém případě nad mostem na kótu 181,25 m.n.m.

Z dalších technických opatření by bylo vhodné provést:

·       pročištění Kudlovického potoka

·       pročištění melioračního kanálu toku Vrbky


Dva největší průmyslové objekty, a to Hamé s.r.o. a Pomoraví Babice a.s., jsou v případě ohrožení Kudlovickým potokem, mimo jeho dosah (výškově podstatně výše). Co se týká firmy Hamé s.r.o., její poloha je v těsném sousedství s Jankovickým potokem, který byl regulován spolu s Kudlovickým potokem v 80-tých letech a je rovněž navržen na převedení stoleté vody. Pomoraví Babice a.s. je umístěno podél melioračního kanálu Vrbka, který je v některých úsecích zanesený to znamená nekapacitní.

V obou případech, a to jak Hamé s.r.o. tak i zemědělské družstvo musí mít zpracovány vlastní povodňové plány v koordinaci s plány havarijními, a to zejména co se týká případného skladování pohonných nebo jiných nebezpečných látek.

Co se týká drobných provozoven v obci, stojí za zmínku autoservis Kotlaba umístěný u státní silnice I/55 v blízkosti Kudlovického potoka. I zde je nutno mít zajištěno zejména skladování ropných látek a olejů.

Vodní zdroje HAMÉ Babice - vrty S1 až S8, HAMÉ Babice - vrty HV202 a HV203 a vrt v areálu Pomoraví Babice. Ohrožena je kvalita vody a objekty a zařízení pro jímání vody. Tyto zdroje vody leží na katastru obce.