Druh a rozsah ohrožení


Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v Babicích dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací. Při kulminacích Q100 a vyšších může dojít rovněž k uzavření mostů pro dopravu a pro zásobování a evakuaci nutnosti volit náhradní trasy.


Přirozená povodeň

Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících po nížinném toku Moravy, lze povodeň předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ. S ohledem na pravděpodobné postupové rychlosti a doběhové doby - povodeň vleklého typu - lze vývoj povodňové situace předpokládat a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování protipovodňovými prostředky apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek - se může objevit zejména v letních měsících - a považuje se za výrazné ohrožení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích můžou spadnout srážky v řádech desítek mm za krátký čas (krátkou srážkovou epizodu) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 80 mm za srážkovou epizodu.


Ohrožení obce povodní z toků menších

U menších toků - Kudlovický potok, Jankovický potok, Vrbka má povodeň náhlý, rychlý a krátkodobý charakter.


Kudlovický potok hydrologické pořadí 4-13-01-063

Tok ve správě Povodí Moravy s.p..

Kritickým místem je silniční most I/55-039A a shybka pod Baťovým kanálem, která je kritickým místem pro vznik povodně, zejména v případě jejího zanesení splaveným materiálem.


Jankovický potok hydrologické pořadí 4-13-01-062

Vodní tok ve správě LČR.

Při větších průtocích více jak Q100, může dojít k zaplavení areálu Hamé Babice s.r.o. po pravé straně toku.

Vrbka hydrologické pořadí 4-13-01-059

Vodní tok ve správě LČR. Vtok do shybky pod Baťovým kanálem je kritickým místem pro vznik povodně, zejména v případě jeho zanesení splaveným materiálem.


Baťův plavební kanál - Rybárny hydrologické pořadí 4-13-01-078

je chráněn proti vzdutí z Moravy v Rybárnách protipovodňovými vraty nad plavební komorou. Při nastoupání Moravy - voda se zpětným vzdutím do Baťova kanálu tlačí do nezastavěné oblasti na Staroměstské louky.


Ohrožení obce povodní z toků velkých

Řeka Morava je povodňově dobře zmapovaná a její tok Dolnomoravským Úvalem od Olomouce přes Přerov, kde přibírá levostrannou Bečvu, Rizikem je souběh povodně na Bečvě a na Moravě nebo na Dřevnici a Moravě. Dále průsaky, protržení nebo přetečení hrází.

Pro včasnou informovanost jsou pro obec Babice důležité tyto hlásné profily kategorie „A“ a „C“:

▫      Morava      – HP kategorie A č. 339 – Kroměříž - ČHMÚ

▫      Morava      – HP kategorie A č. 345 – Spytihněv - ČHMÚ

▫      Kudlovický p. – HP kategorie C – HP C4 BA – Babice – obec Babice

▫      Baťův kanál – HP kategorie C – HP C5 HU – Babice – obec Huštěnovice


Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje především most na silnici I/55 (Kudlovický potok – obec Babice) a shybku pod Baťovým kanálem

U shybky pod Baťovým kanálem, je před vlastním vtokem umístěn spádový stupeň, po jehož překonání voda volným pádem ústí do stávajícího profilu 3,5xl,4m.

Na řekách Moravě, ale i na některých menších tocích se jedná o ledové jevy a zátarasy.

Ochrana před povodněmi - ledové jevy – ZIMNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PMO, s.p.


Sesuvy půdy

Sesuvy půdy hrozí v místě za shybkou na Kudlovickém potoce, zde je levý břeh značně podemletý. Sesuv půdy způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky.


Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením přehradní hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt.

Vodní nádrže

Na Moravě nad Babicemi se žádné ohrožující vodní dílo nenachází. Na toku Vrbka v k.ú. Spytihněv se však nachází vodní nádrž U Dvora, která by při protržení hráze ohrozila areál Pomoraví Babice, a.s., a také zástavbu v severní části Babic.