Organizace hlídkové služby


Pověřené osoby z řad SDH, případně předem určené osoby z řad občanů bydlící poblíž ohrožených míst budou vykonávat hlídkovou službu na ohrožených místech obce řekou Moravou a Kudlovickým potokem.

  • Hlídkovou službu - organizuje PK k zabezpečení hlásné služby - je zaměřena na kritické profily a ochranné hráze toků.

Dále se jedná o:

  • Evidenční a dokumentační práce - foto nebo video záznam o průběhu povodně, způsobených škodách a následcích, prováděných opatřeních a dalších okolnostech souvisejících s povodní. Dále sem patří záznamy v povodňové knize, zákresy v mapách, vyznačení nejvyšších dosažených hladin atd.

Sleduje vývoj povodňové situace a zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření.

Zahajuje činnost při zvýšeném nebezpečí povodně na území obce. Kontroluje zejména překážky na tocích - zejména mosty, propustky, vtoky do zatrubnění, průchodnost toku, ledová pole na toku, tvořící se zácpy na toku (místa omezující odtokové poměry), hlásné profily na toku (HP kategorie C).


Povodňové hlídky se organizují v závislosti na dosaženém stupni povodňové aktivity.

I. SPA – bdělost - zahájení činnosti hlídkové povodňové služby

II. SPA - pohotovost - vyhlašuje se obyvatelstvu a začíná pracovat PK obce, povodňové hlídky jsou rozmístěny a střídají se na kritických místech u toků.

III. SPA - ohrožení - vyhlašuje se obyvatelstvu a povodňový orgán začne provádět zabezpečovací práce dle vývoje situace, povodňové hlídky vykonávají hlásnou službu a informují povodňový orgán o vývoji situaci ve sledovaných místech.