POVODŇOVÝ PLÁN OBCE BABICE

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Babice IDdPP:10721 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Babice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Babice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí ba.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                               

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Morava
  • Kudlovický potok
  • Jankovický potok
  • Vrbka

HP C4 BA

Kudlovický potok - 0,540 ř.km

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM053232/2013-219/Ro
ze dne 15. 11. 2013

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy, Vsetín
Č.j.: LCR957/005506/2013 ze dne 29. 10. 2013
Potvrzení souladu nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
zn.: MUUH-OŽP/91294/2013/SchE ze dne 4. 12. 2013
Osoba zodpovědná za GDPR:

Bc. Jakub BOREK, tel: 774 176 001

 

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 07.2020
organizační část 07.2020
grafická část 07.2020
přílohy 07.2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07.2020
offline verze 07.2020
digitalizovaná verze 07.2020
databáze POVIS 07.2020

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.