Hydrologické údaje


Území obce se nachází v povodí řeky Moravy, samotná obec je vzdálena od Moravy přibližně 500 m. Řeka Morava tak tvoří tzv. "páteř" vodohospodářského systému celého okresu Uherské Hradiště v tom, že sbírá a odvádí veškeré povrchové vody.

Samotnou obcí protéká Kudlovický potok, který následně podchází shybkou pod Baťovým kanálem a posléze (ve vzdálenosti asi 500 m) se vlévá do Moravy. Kudlovický potok je pravostranným přítokem Moravy. Nad obcí Babice, v její západní části (za železniční tratí), je do Kudlovického potoka zaústěn ještě Jankovický potok. Z dalších významnějších vodních toků, je to potok Vrbka, spíše se však jedná o meliorační kanál. Jeho trasa je vedena nad obcí, v její severní části, nad zemědělským družstvem. Zaústění je provedeno rovněž přímo do Moravy.

Na základě popsaných vodních toků, které ať už přímo nebo nepřímo ovlivňují případné povodňové stavy v obci Babice, lze jednoznačně konstatovat největší nebezpečí od řeky Moravy a Kudlovického potoka.


Řeka Morava, která by vzhledem ke své kapacitě způsobila v obci poměrně rozsáhlé škody, je navržena na ochranu proti stoleté vodě, která nad obcí, dle směrodatného profilu kategorie A ve Spytihněvi, dosahuje hodnoty Q100 = 817 m3/s. Břehy Baťova kanálu, který je veden podél pravého břehu Moravy a sloužícího splavnosti, působí jako ochranná hráz mezi lidskými sídly a rozlivovou vodou z Moravy. Ukončují tak v podstatě inundační území. Samotný kanál je regulován na jezu ve Spytihněvi, kde je prováděno rovněž měření průtoků na hlásném profilu A ve správě ČHMÚ.


Kudlovický potok přitékající do obce z nedalekých Chřibů kolmo na tok řeky Moravy, jehož průtok nedosahuje zdaleka ani desetinu průtoku Moravy, je charakteristický lichoběžníkovým profilem se sklony svahů 1:2 až 1:1,5. Dno koryta je zpevněno místy štěrkovým pohozem, místy je silně zaneseno náplavami. Šířka dna se pohybuje v rozmezí 3 až 4 m, hloubka koryta se pohybuje od 2 do 3 m. Pro vlastní koryto a zejména jeho průtočný profil, jsou charakteristické dva řezy, a to v místě křížení se státní silnicí I/55 a přechod pod Baťovým kanálem (shybka). Jinak v celé trase (od mostu po Baťův kanál) je průtočný profil koryta, až na náplavy v určitých částech pravidelný, bez výrazných změn.


Dle dostupných podkladů z Povodí Moravy byla poslední úprava Kudlovického potoka společně s Jankovickým potokem v Babicích provedena v letech 1978-1981. Příčný profil byl navržen na převedení Q100, které odpovídalo hodnotě 40,0 m3/s.V rámci této stavby byly přebudovány mosty a to na železniční trati Přerov-Břeclav a státní silnici I/55. Opevnění bylo provedeno z části pohozem svahů makadamem, který byl ukončen záhozovou patkou, a to na výšku odpovídající hladině Q1-leté vody Zbývající část byla zpevněna ohumusováním a osetím.