Činnost PK obce při jednotlivých SPA


PK zahajuje činnost v případě dosažení II. SPA v hlásném profilu na řece Moravě – kategorie A č. 345 Spytihněv nebo na Kudlovickém potoce – profil HP C4 BA Babice.

Vyhlašování II. a III. SPA a dalších informací o vývoji povodňové situace zajišťuje PK prostřednictvím sirény, obecního rozhlasu nebo mobilních megafonů.

V době povodně je stanoviště PK v budově OÚ – Babice 508, nebo jako záložní pracoviště v budově SDH. Případně na místě, které s ohledem na konkrétní povodňovou situaci určí předseda PK.

V případě rizika výskytu povodně z přívalových srážek je nutné neprodleně informovat obyvatele ohroženého území, např. prostřednictvím rozhlasu nebo jednotky SDH.


Při dosažení I. SPA

Každý pracovník OÚ, který přijme zprávu o povodňovém stavu, předá informaci nejbližšímu členu povodňové komise, který je pracovníkem OÚ. Ten uvědomí o povodňovém stavu starostu, nebo pověřeného zástupce a ostatní členy povodňové komise.

 • Aktivace pracoviště PK obce Babice
 • Aktivizace činnosti hlásné a hlídkové služby obce Babice
 • Monitorování předpovědi a výstražných zpráv od ČHMU
 • Kontrola spojení s nadřízenými povodňovými orgány
 • U obcí Kudlovice, Traplice, Spytihněv se ověří vývoj povodňového stavu
 • Předseda PK požádá o sledování stavu Kudlovickém p. OÚ Kudlovice a Jankovickém p. OÚ Traplice - na základě informací se vyhodnotí možný vývoj v Babicích
 • Vyhodnocení možného vývoje v obci Babice - podle vývoje situace provést varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém území
 • Zápis do povodňové knihy
 • Provádění evidenčních a dokumentačních prací

Při vyhlášení II. SPA

Předseda, místopředseda nebo pověřený člen PK:

 • zajistí aktivaci povodňové komise obce Babice
 • zajistí prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce toků
 • zjistí předpokládaný vývoj povodňové situace - ČHMÚ, VH dispečink
 • zajistí bezpečnost osob ve spolupráci s HZS varováním o nebezpečí - Varování obyvatelstva a vyhlášení II. SPA
  • bezpečnostní opatření k zajištění plynulosti dopravy a omezení pohybu osob u frekventovaných míst podél toku Baťova kanálu, Kudlovického p. a Vrbky, v úsecích podmáčených hrází a mostů
  • vyzve občany k přemístění motorových vozidel z aktivní zóny záplavového území
 • zajistí aktivaci vyčleněných sil a prostředků
  • zajistí písek, pytle a lopaty pro pískování
  • zahájí technická opatření k zábraně rozlivům, protržení hrází a škodám na majetku, zejména vyrovnávání sníženin v hrázích pytli s pískem
 • provede zápis do povodňové knihy
 • zajistí provedení evidenčních a dokumentačních prací

 

Při stoupající tendenci hladin na tocích je nutné:

 • aktivizovat sbor dobrovolných hasičů na území obce
 • upozornit SVK a.s. Uh. Hradiště, provoz kanalizací - na aktivaci funkčnosti zařízení proti zpětnému vzdutí a zajištění ev. přečerpávání odpadních vod
 • aktivizovat hlídkovou službu (SDH) a provést kontrolu problematických míst, případně tato místa zabezpečí (policejní pásky a tyče pro osazení podél toku na frekventovaných místech)
 1. vyústění VN Uhliska (zpětná klapka - správce Povodí Moravy)
 2. shybky pod Baťovým kanálem (naplaveniny)
 3. lávky pro pěší, železniční a silniční mosty (naplaveniny)
 4. ochranné hráze – Baťův kanál

Při vyhlášení III. SPA

Předseda, místopředseda nebo pověřený člen PK zajistí:

 • vyhlášení III. SPA a vyhlášení POHOTOVOSTI jednotkám SDH
 • informace o předpokládaném vývoji povodňové situace - ČHMÚ, VH dispečink
 • podání informace o vyhlášení III. SPA občanům v ohroženém území a výzva k ochraně vlastního majetku občanů
 • podání informace o vyhlášení III. SPA firmám v ohroženém území
 • vyrozumění správců všech sítí o rozsahu zatopeného území a vyzvání k zabezpečení jejich sítí v souladu s jejich provozními řády
 • SDH zabezpečuje, aby se na konstrukcích mostů nebo lávek nezachytávaly splavené kmeny a jiné předměty a zvyšování a zpevňování hrází
 • aktivizaci evakuačních míst - občané v ohrožené oblasti se vyzvou k evakuaci do evakuačního střediska
  • ředitel evakuačního místa zahájí přípravu na vystrojení evakuačního místa, povede evidenci evakuovaných obyvatel (požadavky na stravování, lehátka, lůžkoviny, přikrývky, oděvy ze skladu CO)
 • aktivizaci smluvní lékařské služby
 • aktivizaci smluvní mechanizace
 • aktivizaci smluvního autodopravce pro evakuaci
 • aktivizaci smluvní odborné technické pomoci
 • provedení zápisu do povodňové knihy
 • provádění evidenčních a dokumentačních prací

V případě výpadku zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu je nutno zajistit cisterny s pitnou vodou. Rozmístění cisteren bude operativně upraveno v závislosti na rozsahu výpadku vodovodní sítě. Hlavní stanoviště pro cisterny jsou:

Parkoviště před restaurací Sport Babice (č.p.413)

Parkoviště v blízkosti podniku Hamé s.r.o.

Žádost o cisterny od SVK a.s. Uh. Hradiště.


V případě vybřežení

Předseda, místopředseda nebo pověřený člen PK zajistí:

 • požadavek PČR a SÚS o označení uzávěry státní silnice I/55
 • požadavek o uzavření místních komunikací (zajistí SDH)
 • provedení evidence obyvatel v zatopené oblasti – dle matriky
 • provedení evidence evakuovaných osob - následně zjišťuje osoby, které zůstaly v zatopené oblasti
 • provedení evidence pohřešovaných osob (na základě žádostí příbuzných a známých) a evidence starých a imobilních osob, ověří se, zda jsou evakuování, případně jsou vyhledáváni v  bydlišti a dále je zjišťován jejich pobyt od sousedů a známých
 • povolání smluvního statika k posouzení ohrožených staveb - občané z ohrožených staveb jsou evakuování (PČR, HZS)
 • zajištění dezinfekčních prostředků pro potřebu zaplavených nemovitostí

Po celou dobu platnosti III. SPA je zabezpečována foto a video dokumentace.


Firmy a podniky v ohroženém území provádí ochranná opatření, zabezpečení osob, majetku a materiálu, evakuaci osob a techniky dle svých povodňových plánů.


Policie ČR zabezpečí v evakuované oblasti ochranu majetku.