Opatření k ochraně před povodněmi


Přípravná opatření, související s povodňovým plánem:

  1. povodňové prohlídky - prohlídková služba obce provádí prohlídku kritických míst a ohrožených úseků v době jarního tání, souvislého zámrazu a při srážkách větších intenzit. Zjištěné nedostatky hlásí předsedovi povodňové komise.
  2. předpovědní povodňová služba – informuje povodňové orgány, popř. další účastníky ochrany před povodněmi o nebezpečí příchodu povodně, o jejím vzniku, a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí.

Za hrozící povodňové situace:

□      Povodňovou aktivitu může vyhlásit nadřízený orgán na základě širší situace, především v souvislosti s hlášením předpovědní povodňové služby.

□      Na základě dosažení limitu pro 2. stupeň povodňové aktivity svolává povodňovou komisi obce předseda nebo pověřený člen povodňové komise.

□      Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity (SPA) zajišťuje hlásná služba OÚ na základě určení starosty obce (který je rovněž předsedou PK obce).

□      Při vyhlášení II. i III. SPA provede předseda PK ohlášení tohoto stavu rovněž povodňové komisi ORP Uherské Hradiště.

□      Po pominutí nebezpečí odvolává předseda PK prostřednictvím hlásné služby OÚ jednotlivé SPA a jejich odvolání se zapisuje do povodňové knihy.

□      Potřebné údaje s konkrétními jmény, adresami a telefonním spojením jsou přehledně uvedeny v kapitole - Příslušné související povodňové komise - Povodňového plánu obce Babice. Uvedené údaje se pravidelně nejméně jednou ročně aktualizují.

□      Povodňová komise vede povodňovou knihu s podrobnými údaji o povodňových prohlídkách, hlášeních, obdržených a vydaných výstrahách, průběhu povodně a všech opatřeních, která mají vztah k této mimořádné události. Součástí této evidence je i fotodokumentace, zákresy a záměry povodňových stavů.


Sledování vodních stavů v hlásných profilech kategorie A

  1. Hlásný profil č. 339 kategorie A ve správě ČHMÚ na Moravě v Kroměříži
  2. Hlásný profil č. 345 kategorie A ve správě ČHMÚ na Moravě ve Spytihněvi je rozhodným profilem pro povodňové varování v Babicích z řeky Moravy.

Sledování vodních stavů v hlásných profilech kategorie C

  1. V hlásném profilu kategorie C (HP C4 BA – Babice - Kudlovický potok) je rozhodným hlásným profilem pro povodňové varování v Babicích na Kudlovickém potoce.
  2. V hlásném profilu kategorie C (HP C5 HU – Babice – Baťův kanál) je hlásným profilem pro povodňové varování v Babicích na Baťově kanále.

Tyto nové hlásné profily slouží k elektronickému přenosu dat měření výšky hladiny Kudlovického potoka v Babicích a mají funkci automatického varování členů PK Babice a PK Huštěnovice o nenadálém zvýšení stavu vody v korytě, kontrolní a evidenční vzhledem k dosahování kulminačních stavů, doby příchodu povodňové vlny, a ústupu kulminačních stavů.


□      při upozornění nebo výstraze ČHMÚ - kontrola hlídkou 1 x denně

□      při dosažení I. SPA - kontrola hlídkou 2 x denně

□      při dosažení a vyhlášení II. SPA - kontrola hlídkou 3 x denně

□      při dosažení a vyhlášení III. SPA - častěji podle potřeby a požadavků PK obce